Video: Đĩa ép từ lá cây, giải pháp tuyệt vời thay thế đồ nhựa!

Leaf Republic, một công ty khởi nghiệp sáng tạo, đã đưa tập tục đan lá của một số dân tộc châu Á thành sản phẩm bảo vệ môi trường.

Xem thêm: