Lịch sử

Tin Mới Nhất

Nguyên nhân Mao Trạch Đông ghét giới trí thức

Nguyên nhân Mao Trạch Đông ghét giới trí thức

Mao Trạch Đông có trình độ văn hóa không cao, lại rất không ưa giới trí thức, đặc biệt là những trí thức lớn. Mao từng dùng "Phản hữu" để bức hại giới trí thức và tinh anh văn hóa Trung Quốc.