Vũ trụ to lớn nhường nào?

Đâu là trung tâm và đâu là biên của vũ trụ? Nếu cứ truy mãi như thế thì là vô cùng vô tận.