“Có tồn tại một phương án thế cho Facebook trong các doanh nghiệp tư nhân hay không? – Thượng nghị sĩ Lindsey Graham hỏi.