“Đất nước của chúng mình đẹp tuyệt vời, phải nói thẳng với nhau cả ngàn lần như thế mà không thấy mỏi…” – tác giả Lê Thế Thắng