Video: Phạm vi vũ trụ mà con người đã biết

Một bộ phim cho bạn thấy chính xác nó thật sự lớn tới mức không tưởng như thế nào