Ông Trump nghĩ gì về chính trị và ‘làm tổng thống’?

Gần 40 năm trước, câu trả lời của ông Trump vẫn không đổi so với ngày nay...

[ Xem bài viết ]