Nước Mỹ không phải một nền dân chủ và đó là điều tốt

Nước Mỹ được xây dựng là một nền Cộng hòa, và sẽ luôn luôn là như vậy.

[ Xem bài viết ]