Những nhà lãnh đạo lớn truyền cảm hứng cho hành động như thế nào?