Nếu chỉ có học vấn cao mà thiếu tu dưỡng nội tâm thì đó không nhất định là người có văn hóa.