Video từ trên không cho thấy thủ đô Bình Nhưỡng vắng tanh