Hy hữu: Hà mã giải cứu linh dương bị cá sấu cắn lôi xuống nước