Điều gì làm nên một nước Mỹ khác biệt với các quốc gia khác?

Chủ nghĩa Mỹ biệt lệ là gì? Nước Mỹ khác biệt gì so với các quốc gia khác? Điều gì làm lên sự khác biệt này?