Tại sao bạn cho mình đúng ngay cả khi bạn đang sai?

Tại sao người ta luôn cho mình đúng và không chịu nhận sai lầm?