Công bằng xã hội là gì?

Công bằng xã hội là gì? Ai là người xác định công bằng xã hội và làm thế nào để đạt được nó?