8 video cho thấy sức phá hủy của động đất 7,1 độ richter ở Mexico