20 con ốc mượn hồn ‘lập hội’ trao đổi vỏ cho nhau như thế nào? (video)