“Gián điệp cát” của TQ đóng giả du khách: Mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ

Trung Quốc đã phái đi 1.000 gián điệp đến một quốc gia được chỉ định, mỗi người trong số họ được “chỉ huy” thu thập một hạt “cát” (thông tin tình báo).