Cùng điểm lại toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2017:

  • Tăng trưởng GDP cán đích 6,8%
  • Xuất siêu trở lại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 400 tỷ USD
  • Năng suất lao động thấp hơn Lào
  • Khối FDI vẫn đóng giữ vai trò chủ đạo

(Số liệu trong bài: Tổng cục thống kê, Bộ Tài chính)
Chân Hồ – Linh Mẫn

Xem thêm:

Bình Luận