Cảnh tượng san hô đẻ trứng ngoạn mục

Hiện tượng này giống như hàng triệu hạt trân châu đồng thời phóng ra tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục.